Track Speaker

V-1013B
One-Way, 1-Watt

V-1013B-WW
One-Way, 1-Watt,
White/White Grille


-1 VPU 
V-1014B
One-Way, 5-Watt

-6 VPU